Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2019 roku edabska 1
Prezydent Miasta Chełm ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) do składu Komisji edabska 1
“Europa dla obywateli” edabska 11
Diagnoza potrzeb społecznych środowiska senioralnego miasta Chełm - 2019 edabska 60
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży edabska 51
Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 edabska 73
Trwa nabór wniosków w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 5 PROO, edycja 2020 edabska 84
Rusza konkurs dotacyjny na projekty sektorowe. Na wnioski wstępne czekamy od 6 maja (od godz. 12.00 w południe) do 30 czerwca (do godz. 12.00 w południe). Wsparcie od 25 do 125 tys. euro mogą otrzymać organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sekt edabska 58
Informacja o wynikach konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Chełm w roku szkolnym 2019/2020 edabska 246
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHEŁM W ROKU 2020 W ZAKRESIE: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób edabska 607